صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4158                                               
اساسنامه نمونه شرکتهاي تامين سرمايه (سهامي خاص)
قانون منبع
اساسنامه نمونه شرکتهاي تامين سرمايه (سهامي خاص) عنوان
نويسنده
1386/09/27 تاريخ

متن كامل اساسنامه نمونه شرکت هاي تامين سرمايه (سهامي خاص)

خلاصه
پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

فصل اول: تعاريف

ماده 1:

اصطلاحات و واژه‌هايي که در مادة يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي (که از اين پس قانون بازار اوراق بهادار ناميده مي‌شود) تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين اساسنامه نيز کاربرد دارند. ساير واژه‌ها داراي معاني زير مي باشند:

1. مقررات: اعم است از مصوبات هيئت وزيران، شورا، سازمان و نيز مصوبات ساير مراجع در حدود اختيارات تفويض شده به آنان تحت هر عنوان (از قبيل آئين‌نامه، دستورالعمل، روية اجرايي و بخشنامه) در خصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن که جهت اجرا ابلاغ شده باشد.

2. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقيقي عبارت است از همسر و اقرباء نسبي درجة اول از طبقة اول آن شخص. شخص وابسته به هر شخص حقوقي عبارت است از:

الف- مديرعامل، اعضاء هيئت مديرة شخص حقوقي و همسر و اقرباء نسبي درجة اول از طبقة اول آنها؛
ب – هر شخص حقيقي که همراه اشخاص وابستة خود حداقل20 درصد سهام شخص حقوقي را مالک باشد؛
ج – هر شخص حقوقي که بتواند حداقل يکي از اعضاء هيئت مديره شخص حقوقي را انتخاب کند.

3. سهامدار عمده: سهامداري است که به همراه اشخاص وابسته به خود حداقل 10 درصد سهام شرکت را داشته باشد.

فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعيت و مرکز اصلي شرکت

ماده 2:

نام شرکت، شرکت تأمين سرماية .................................................. (سهامي خاص) مي‌باشد که در اين اساسنامه به اختصار شرکت ناميده مي‌شود.

ماده 3:

موضوع فعاليت شرکت به شرح ذيل مي‌باشد:

الف) موضوع فعاليت اصلي عبارت است از: پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‌هاي ثانويه در حد امکانات مالي خود يا از طريق تشکيل سنديکا با ساير نهادهاي مشابه

ب) موضوع فعاليت فرعي عبارت است از:

1- ارايه مشاوره در زمينه‌هايي از قبيل:

1-1 روش بهينه و زمان‌بندي تأمين مالي همچنين مبلغ منابع مالي مورد نياز؛

1-2 روش و پيشنهاد زمان‌بندي عرضة اوراق بهادار؛

1-3 قيمت اوراق بهاداري که توسط ناشر عرضه مي‌شود؛

1-4 فرآيند ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضة آن؛

1-5 فرآيند واگذاري اوراق بهادار؛

1-6 پذيرش اوراق بهادار ناشر در هريک از بورس‌ها و انجام کليه امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در اين زمينه؛

1-7 ادغام، تملک، تجديد ساختار سازماني و مالي شرکت‌ها؛

1-8 امور مديريت ريسک؛

1-9 آماده‌سازي شرکت‌ها جهت رتبه‌بندي توسط مؤسسات رتبه‌بندي و انجام کلية امور اجرايي در اين زمينه به نمايندگي از آنها؛

1-10 امور سرمايه‌گذاري؛

1-11 خدمات مورد نياز شرکت‌ها در موارد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، توسعه، تکميل، برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي و قيمت‌گذاري اوراق بهادار.

2- بازاريابي و يا مديريت فرآيند واگذاري اوراق بهادار؛

3- انجام امور اجرايي به نمايندگي از ناشر در زمينة ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضة آن؛

4- اراية خدمات مربوط به طراحي و انتشار ابزارهاي مالي براي شرکت‌ها؛

5- اراية خدمات مديريت دارايي‌ها؛

6- اراية خدمات مرتبط با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ادارة‌ صندوق‌هاي مزبور و سرمايه‌گذاري در آنها؛

7- کارگزاري؛

8- کارگزار/ معامله‌گري؛

9- سبدگرداني؛

10- بازارگرداني؛

11- سرمايه‌گذاري منابع مازاد شرکت در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نزد بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري معتبر و اوراق بهادار داراي تضمين دولت و يا بانک‌ها؛

12- جلب حمايت بانک‌ها، بيمه‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نهادهاي مالي براي شرکت در پذيره‌نويسي اوراق بهادار؛

13- کمک به شرکت‌ها در تأمين منابع مالي و اعتباري؛

14- کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تأييد و قبول ضمانت‌نامه.

تبصره 1: انجام فعاليت‌هاي سبدگرداني، خدمات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، کارگزاري، کارگزار/معامله‌گري و بازارگرداني با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذير است.

تبصره 2: انجام فعاليت‌هاي کارگزاري و کارگزار/ معامله‌گري صرفاً در راستاي انجام فعاليت بازارگرداني، سبدگرداني، ادارة صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‌هاي ثانويه امکان‌پذير است.

ماده 4:

شرکت تابعيت ايراني داشته و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.

ماده 5:

مرکز اصلي شرکت در شهر... استان ... است. انتقال مرکز اصلي شرکت به هر شهر ديگر در داخل کشور منوط به تصويب ... مي‌باشد، تعيين و تغيير نشاني مرکز اصلي شرکت در همان شهر منوط به تصويب ... خواهد بود. هيئت مديرة شرکت مي‌تواند طبق مقررات اقدام به تاسيس شعبه يا نمايندگي نموده يا آن را منحل کند.

فصل سوم: چارچوب فعاليت

ماده 6:

شرکت از مصاديق شرکت‌هاي تأمين سرماية مذکور در بند 18 ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و براساس ماده(28) اين قانون فعاليت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومي، مديران، بازرس – حسابرس و کميته‌هاي تخصصي شرکت مکلفند قوانين و مقررات را رعايت و اجرا نمايند.

فصل چهارم: سرمايه، ترکيب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده 7:

سرماي? شرکت مبلغ .............................. ريال، (به حروف ............................................................... ريال) است که به .......................................... سهم عادي / ممتاز* ............................ ريالي با نام تقسيم شده است.(* در صورتي که ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام) از اين مبلغ معادل ........................... ريال به صورت غيرنقد و ...................... ريال به صورت نقد مي‌باشد. اين مبلغ تماماً تأديه شده است / ............................ ريال آن معادل ................................ درصد تأديه و ........................... ريال آن معادل .............................. درصد در تعهد صاحبان سهام مي‌باشد.

تبصره: مبلغ تعهد شدة هر سهم بايد ظرف مدت .......................... مطالبه شود.

ماده 8:

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپي و داراي شمار? ترتيب بوده و بايد به امضاي مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد. اين اوراق بايد ممهور به مهر شرکت باشد. در ورق? سهم نکات زير بايد ذکر شود:

  • نام شرکت و شمار? ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت‌ها،
  • شمار? ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،
  • مبلغ سرماي? ثبت شده و مقدار پرداخت شدة آن،
  • نوع سهام و امتيازات سهام ممتاز در صورت وجود،
  • مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شدة آن به عدد و حروف،
  • تعداد سهامي که هر ورقه نمايند? آن است،
  • نام، شمار? ملي و کد پستي دارند? سهم .

تبصره 1: سهام شرکت غير قابل تقسيم است. مالکين مشاع سهام بايد در برابر شرکت به يک شخص نمايندگي بدهند.

تبصره 2: تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي است.

ماده 9:

تا زماني که اوراق سهام صادر نشده است شرکت بايد به صاحبان سهام گواهي‌نامة موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شدة آن باشد. اين گواهي‌نامه در حکم سهم است؛ ولي در هر حال ظرف مدت يک سال پس از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم، بايد ورقة سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهي‌نامة موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده 10:

مشخصات کامل و نشاني صاحب سهم يا پذيره‌نويس بايد هنگام تأسيس شرکت، پذيره‌نويسي يا نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت يا دفتر مخصوص ديگري مطابق آنچه وي اعلام مي‌کند درج گردد. در صورتي که نشاني پذيره‌نويس يا صاحب سهم تغيير نمايد، وي بايد نشاني جديد خود را به شرکت اعلام کند. در هر حال آخرين نشاني اعلام شده از طرف پذيره‌نويس يا صاحب سهم، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي‌شود.

ماده 11:

انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وکيل يا نمايند? قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت کامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وکيل يا نمايند? او برسد. تملک يا تحصيل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي است.

ماده 12:

سهامداران عمدة شرکت بايد براساس مقررات، مورد تائيد سازمان باشند. هرگونه نقل و انتقال سهام يا پذيره‌نويسي سهام جديد که موجب شود شخصي به يک سهامدار عمده تبديل شود، بايد قبلاً توسط خريدار يا نمايندة وي به سازمان اعلام و به تأئيد سازمان برسد.

فصل پنجم: تغييرات سرماي? شرکت

ماده 13:

تغييرات سرماي? شرکت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اعم از مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار انجام مي‌شود.

ماده 14:

هرگونه تغيير در سرماي? شرکت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است. مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد ظرف مدت معيني که نبايد از پنج سال تجاوز کند، سرماي? شرکت را تا مبلغ معيني از طريقي که مجمع مشخص نموده‌است، افزايش دهد.

ماده 15:

سرماي? شرکت با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده و با رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديد قابل افزايش مي‌باشد. تأدي? مبلغ اسمي سهام جديد به يکي از طرق زير امکان‌پذير است:

• پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام،
• تبديل مطالبات نقدي حال شد? اشخاص از شرکت به سهام جديد،
• انتقال سود تقسيم نشده، اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرماي? شرکت،
• تبديل اوراق مشارکت شرکت به سهام

تبصره: انتقال اندوخت? قانوني به سرمايه ممنوع است.

ماده 16:
در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدي سهامداران در مجمع عمومي فوق‌العاده، تأديه مبلغ اسمي سهام جديد از محل مطالبات هر سهامدار موکول به اعلام موافقت وي است.

تبصره: مطالبات نقدي سهامداران بابت سود، با تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين محل، حال شده تلقي گرديده و در صورت مطالب? سهامداران پرداخت مي‌شود.

ماده 17:

در اجراي افزايش سرمايه، گواهينام? حق تقدم خريد سهام بايد قبل از شروع پذيره‌نويسي به طريقي که مطابق قانون قابل اثبات است به دست سهامداران برسد.

ماده 18:

مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به پيشنهاد و گزارش هيئت مديره مقرر نمايد که براي افزايش سرمايه، سهام جديدي به مبلغي مازاد بر مبلغ اسمي سهم به‌فروش برسد، مشروط بر اينکه نحوة صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعيين گردد.

ماده 19:
مجمع عمومي فوق‌العاد? شرکت مي‌تواند به پيشنهاد هيئت ‌مديره علاوه بر کاهش اجباري سرمايه، در مورد کاهش سرماية شرکت به‌طور اختياري نيز اتخاذ تصميم کند، مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه‌اي وارد نشود. کاهش اختياري سرمايه از طريق کاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و در مبلغ کاهش يافته هر سهم به صاحبان آن انجام مي‌شود. در هر حال رعايت حداقل سرماية مصوب سازمان الزامي است.

ماده 20:

شرکت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي‌ عادي صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نمايد. مجمع عمومي عادي مي‌تواند به هيئت مديره اجازه دهد ظرف مدت معيني که نبايد از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از مراجع قانوني، نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معيني که مجمع مشخص نموده‌است، مبادرت نمايد.

تبصره: انتشار اوراق مشارکت قابل تبديل يا تعويض با سهام، منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده است.

فصل ششم: مجامع عمومي

ماده 21:

وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاد? شرکت، همان وظايف و اختيارات مندرج در قانون تجارت، مقررات و مواد اين اساسنامه براي مجامع عمومي عادي و فوق‌العاد? شرکت‌هاي سهامي خاص است.

ماده 22:

مجامع عمومي شرکت با رعايت مفاد قانون تجارت، به صورت زير تشکيل مي‌شوند:

1. مجمع عمومي عادي: اين مجمع بايد هر سال حداقل يک‌بار براي رسيدگي به موارد زير تشکيل ‌شود:

الف- استماع گزارش مديران در خصوص عملکرد سال مالي قبل،
ب‌- استماع گزارش بازرس - حسابرس،
ج- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سال مالي قبل،
د- تصويب ميزان سود قابل تقسيم،
ه- تصويب ميزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره،
و- تعيين بازرس- حسابرس اصلي و علي‌البدل شرکت و حق‌الزحم? آنها،
ز- تعيين روزنامه يا روزنامه‌هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شرکت،
ح- انتخاب مديران،
ط-انتشار اوراق بهادار به استثناي اوراق بهادار قابل تبديل يا تعويض با سهام،
ي-ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

2. مجمع عمومي فوق‌العاده: اين مجمع در هر زمان جهت بررسي موارد زير تشکيل مي‌شود:

الف- تغيير در مفاد اساسنامه،
ب- تغيير در ميزان سرمايه (افزايش يا کاهش)،
ج- انتشار اوراق بهادار قابل تبديل يا تعويض با سهام،
د- انحلال شرکت پيش از موعد با رعايت قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار.

تبصرة 1:تفويض تصويب ميزان پاداش، حق حضور و حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و تعيين بازرس – حسابرس و حق‌الزحم? آنها، به مديران شرکت مجاز نمي‌باشد.

تبصرة 2:مجمع عمومي عادي براي رسيدگي به موضوعات مندرج در مادة 89 قانون تجارت بايد ظرف حداکثر 4 ماه پس از هر سال مالي تشکيل گردد.

ماده 23:

درکلية مجامع عمومي، صاحبان سهام شخصاً، يا نماينده، وکيل يا قائم مقام قانوني آنها در مورد اشخاص حقيقي و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت يا نمايندگي مي‌توانند حضور به‌هم رسانند. هر سهامدار، براي هريک سهم فقط يک رأي خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضاي هيئت مديرة شرکت که مطابق مادة 88 قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره: حضور اعضاي هيئت مديره، مديرعامل در کلية مجامع عمومي ضروري است. چنانچه هر يک از اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومي نباشد، بايد دليل عدم شرکت خود را به مجمع عمومي اعلام کند تا در ابتداي جلسه توسط رئيس مجمع قرائت شود.

ماده 24:

در دعوت، تشکيل، اداره و تصميم‌گيري مجامع عمومي علاوه بر قانون تجارت، مقررات نيز بايد رعايت شود.

ماده 25:

براي تشکيل مجامع عمومي، ازطريق درج آگهي در روزنامة کثيرالانتشاري که آگهي‌هاي مربوط به شرکت در آن منتشر مي‌گردد، از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهدآمد. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل تشکيل مجمع، در اين آگهي ذکر خواهد شد.

ماده 26:

دستور جلس? هر مجمع عمومي را مقام دعوت‌کنند? آن معين مي‌نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت درآگهي دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيئت مديره، انتخاب بازرس- حسابرس، تقسيم سود و اندوخته‌ها و تغيير موضوع فعاليت، قابل طرح در بخش "ساير موارد" نمي‌باشد. مطالبي که در دستور جلسه پيش‌بيني نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود، مگر اينکه کلية صاحبان سهام درمجمع عمومي حاضر بوده و به قرارگرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.

ماده 27:

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. رياست مجمع با رييس يا نايب‌رييس هيئت‌مديره است. در غياب رييس يا نايب رييس هيئت مديره و در مواقعي که انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا کلية آنها در دستور جلسة مجمع باشد، رييس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اکثريت نسبي انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يک نفر منشي از بين صاحبان سهام يا غير آنها از طرف مجمع با اکثريت نسبي انتخاب مي‌شوند.

ماده 28:

اخذ رأي به صورت شفاهي، مثلاً با بلند کردن دست يا قيام به عنوان اعلام موافقت صورت مي‌پذيرد. در صورتي که به تشخيص رئيس مجمع يا بازرس-حسابرس شرکت، رأي‌گيري به صورت شفاهي امکان‌پذير نباشد، اخذ رأي به صورت کتبي به عمل خواهد آمد.

تبصره: اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس-حسابرس، الزاماً به صورت کتبي خواهد بود.

ماده 29:

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان 0 0 0 درصد سهامي (* ميزان سهام با رعايت مفاد قانون تجارت) که حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي که حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم‌گيري خواهد کرد. مشروط بر اينکه در دعوت جلسة دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. رسميّت جلسة مجمع عمومي عادي توسط رئيس مجمع و تأييد بازرس- حسابرس احراز مي‌شود.

ماده 30:

در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اکثريت نصف به‌علاو? يک آراء حاضر در جلس? رسمي، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرس- حسابرس که اکثريت نسبي کافي است.

ماده 31:

در مجمع عمومي فوق‌العاده بايد دارندگان بيش از ......... درصد (* ميزان سهام با رعايت قانون تجارت) سهامي که حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي‌شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از ..... درصد (* ميزان سهام با رعايت قانون تجارت) سهامي که حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره با اکثريت دوسوم آراء حاضر در جلسة رسمي، معتبر خواهد بود. رسميّت جلسة مجمع عمومي توسط رئيس مجمع و تأييد بازرس- حسابرس احراز مي‌شود.

ماده 32:

منشي جلسة مجمع عمومي بايد صورتجلسة مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوي خلاصه مذاکرات، تصميمات مجمع عمومي و نتايج رأي‌گيري تهيه کند و به امضاي اعضاي هيئت رئيسه مجمع عمومي برساند. منشي جلسه نسخ صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده 99 قانون تجارت به دبيرخانه هيئت مديره واقع در دفتر مرکزي شرکت ارسال داشته و دبيرخانه نيز يک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي به سازمان ارسال مي کند.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


شناسايي تغييرات در فرصتهاي اشتغال در اثر ساخت سد كارون 4

 

تحليل اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي فرايند سرمايه‌گذاري خطرپذير در ايران

 

كليد موفقيت دولت آينده

 

چرا دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران به رشد توليد و اشتغال منجر نشد؟

 

سرمايه‌گذاري خارجي و اشتغال در كشورهاي در حال توسعه

 

هنر معرفي حرفه اي پروژه به سرمايه گذاران خارجي

 

ضرورت تقويت بخش خصوصي در كشاورزي و نقش آن در كارآفريني و اشتغال زايي

 

اثر سرمايه‌گذاري خارجي بر رشد اقتصادي ايران

 

سرمايه‌‌گذاري خارجي در بخش كشاورزي

 

مناطق آزاد ايران، مهد سرمايه‌گذاري‌هاي منتفي

 

چالش سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد

 

تاملي بر فرآيندهاي توسعه گردشگري شهري

 

موانع حقوقي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

 

سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير و توسعه كارآفريني

 

سياست‌گذاري جهت توسعه صنعت سرمايه‌گذاري خطرپذير

 

بنگاه‌هاي زودبازده، فرصت طلايي توسعه گردشگري

 

مناطق آزاد، جذب سرمايه‌گذاري و مديريت کارآمد

 

سرمايه‌گذاري خارجي و رشد اقتصادي

 

راهكارهاي شكوفايي بورس

 

مدلسازي فرآيند سرمايه‌گذاري خطر‌پذير در مشاركت مبتني بر خروج انگيزشي

 
1 2

سازمان عمران كرمان

 
http://www.kdo.ir/documents/document/0/11657/porta
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است