پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

تعداد بازدید:۷۸۹۵

 

نشانی: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد
تلفن: 38832370-051
نمابر: 38832369-051
پست الکترونیک: pourianfar@acecr.ac.ir / imb@jdm.ac.ir
وب سایت: www.indusbiotech.ir