موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

تعداد بازدید:۳۴۸۳۰

 

نشانی: اصفهان - انتهای بلوار دانشگاه صنعتی - خمینی شهر - شهرک منظریه - باوار پردیس - موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان
تلفن: 65-33667261 (031)
نمابر: 33667266 (031)
پست الکترونیک: jdeihe@acecr.ac.ir
وب سایت: https://jdeihe.ac.ir/