بهنام چهارلنگ

تعداد بازدید:۲۴۹۲۶
بهنام چهارلنگ

 

عنوان بهنام چهارلنگ
سمت مدیرکل حراست (دفتر مرکزی جهادانشگاهی)
تلفن 021-66497550
پست الکترونیک chaharlang@acecr.ac.ir
تحصیلات  
سوابق مدیر کل امور واحدهای جهاددانشگاهی